Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla linii lakierniczych

Uruchomienie procesów technologicznych w produkcji niesie ze sobą różnego rodzaju ryzyka. Jednym z nich jest niekontrolowane pojawienie się ognia, który zagraża życiu pracowników, a także wyposażeniu budynku. Dlatego sama możliwość uruchomienia działalności, gdzie istnieje ryzyko wybuchu, czy pojawienia się ognia uzależniona jest od przeprowadzenia kontroli, mających na celu sprawdzenie spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach, a także warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Linie lakiernicze są szczególnie narażone na wystąpienie niebezpiecznych zjawisk, za sprawą wykorzystania w procesach technologicznych łatwolotnych materiałów, jak lakier i inne powłoki malarskie i powlekające. W miejscu przeprowadzania procesu technologicznego może także powstać niebezpieczne stężenie rozpylonego środka powlekającego czy lakieru. Mgła takich materiałów rozpylona w powietrzu jest łatwopalna i stwarza realne zagrożenie.

Systemy zabezpieczeń w miejscach gdzie funkcjonuje linia lakiernicza powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie, automatycznie reagowały na wykryte zagrożenie. Tylko natychmiastowa reakcja na zaistniałe zagrożenie pozwoli w takim miejscu na realne zabezpieczenia linii produkcyjnej i stanowisk pracowniczych. Zaawansowane systemy przeciwpożarowe pozwalają na natychmiastowe działanie nie tylko aktywnego gaszenia powstałego pożaru, głównie gazowymi i wodnymi środkami gaśniczymi, ale także uruchomienie innych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej, które mają na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się ognia, jego podsycania, czy zaalarmowania obsługi lub straży pożarnej.

Budowa systemu przeciwpożarowego dla linii lakierniczych uzależnione jest ściśle od rodzaju stosowanej linii technologicznej, materiałów i urządzeń, które będą wykorzystywane. Projekt i instalacja musi uwzględniać wszelkie indywidualne aspekty prowadzonej działalności. Elementami systemów wykrywania pożaru mogą być m.in. czujniki ciepła, czujniki dymu, detektory płomieni i iskier. Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym w lakierniach i kabinach lakierniczych i malarskich jest dwutlenek węgla z uwagi na możliwość przechowywania w postaci ciekłej, oraz inne gazowe środki gaśnicze, które tworząc mgłę gaśniczą skutecznie odcinają tlen od źródła ognia powodując jego tłumienie i gaszenie. Gazy gaśnicze nie przewodzą prądu, dlatego są zalecane do elektrostatycznych komór i procesów lakierniczych.