Montaż ppoż - dobór i instalacja drzwi i innych elementów systemu ppoż budynku

Montaż ppoż drzwi, stolarki, elektronicznych systemów wykrywania pożaru.

Mimo, że często wystąpienia pożaru nie da się przewidzieć, to jednak możemy zrobić wiele, by w razie jego pojawienia nie ponieść większych strat i nie narazić się na niebezpieczeństwo. Rozwiązaniem są zabezpieczenia ppoż, które dzieli się na czynne i bierne. Zabezpieczenia bierne to np. impregnacja drewna, ale również różnego rodzaju zaprawy ogniochronne, które stosuje się zarówno do konstrukcji drewnianych, jak również stalowych i betonowych. Zasadniczą rolą takich zabezpieczeń jest opóźnienie osiągnięcia przez konstrukcję temperatury, w której straci ona swoje właściwości (np. stal przestanie być stabilną podpórką dla konstrukcji) lub zacznie wydzielać łatwopalne substancje (co dzieje się z drewnem, kiedy jego temperatura przekroczy 300 stopni Celsjusza).

 

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ważną rolę odgrywają systemy ppoż czynne.

W ramach czynnego zabezpieczenia obiektów budowlanych stosowanych jest szereg certyfikowanych urządzeń odpowiedzialnych za wykrycie zagrożenia pożarowego oraz dające możliwość opóźnienia rozprzestrzeniania się ognia, spalin po pomieszczeniach. Dla zabezpieczenia budynku montuje się w jego pomieszczeniach czujki dymowe połączone z systemem alarmowym i oddymiającym obiekt. Wzbudzenie czujek – w zależności od zastosowanego modelu może odbywać się przez zagęszczenie powietrza dymem spalin, lub przez wykrycie podwyższonego ciepła wskazującego na możliwość występowania płomieni w pomieszczeniu. W zależności od możliwych do wystąpienia w danym obiekcie zagrożeń pożarowych montuje się czujki dostosowane do ryzyka wystąpienia pożaru, mogą to być czujki jonizacyjne, optyczne liniowe i punktowe, oraz specjalistyczne modele w systemach zasysających.

Sercem zamontowanego w budynku systemu ppoż są elektroniczne centralki sterujące pracą instalacji ppoż, okien i klap dymowych, sygnalizacją alarmową.

 

Jak wybrać i zamontować system zabezpieczeń ppoż?

Wybór i montaż elementów systemu ppoż zależeć będzie w dużej mierze od charakteru obiektu, ilości osób jaka może w nim przebywać, nośności ogniowej budynku i jego konstrukcji, zastosowanych materiałów budowlanych, zabezpieczeń konstrukcji budynku, izolacji ogniowych, wyznaczonych stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych. Prawo budowlane i przeciwpożarowe dokładnie określa jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować, jak rozmieszczać środki gaśnicze oraz wyznaczać drogi ewakuacyjne i strefy zagrożenia pożarowego. Od pracy projektantów systemów ppoż zależeć będzie również jakie produktu ppoż zamontowane zostaną w danym obiekcie.

 

Montaż drzwi ppoż, systemów oddymiania i pozostałych elementów

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu zależy od dokładnych projektów wykonanych przez kwalifikowanych projektantów systemów przeciwpożarowych. Podczas projektowania zabezpieczeń ppoż budynku branych jest pod uwagę szereg czynników mogących wpływać na rozwój zagrożenia pożarem w obiekcie. Wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia pożarowego, wraz z wyznaczeniem miejsc odgrodzenia tych pomieszczeń od pozostałych części budynku poprzez montaż drzwi ppoż, przepustów w kanałach instalacji elektycznej, sanitarnej i teletechnicznej łączących daną strefę ppoż zresztą budynku będzie kluczowe dla zoptymalizowania zamontowanych zabezpieczeń. Wybór odpowiednich grodzi i drzwi ppoż, oraz ich prawidłowe zamontowanie będzie mieć za zadanie powstrzymanie przedostania się pożaru poza obszar zagrożenia. W ramach systemu przeciwpożarowego zareagować muszą również czujki ppoż, systemy oddymiania i alarm.

 

Montaż ppoż

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego ludzi i mienia w budynku należy poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej wykonać prawidłowy montaż dobranych urządzeń ppoż. W zależności od rodzaju obiektu dla którego dobiera się odpowiednie elementy do zamontowania poziom skomplikowania systemu przeciwpożarowego może różnić się ceną wykonania usługi montażu drzwi ppoż, okien oddymiających, systemu alarmowego, jak też czasem realizacji zadania. Specjaliści firmy POL-POŻ znając potrzeby klientów w zakresie wykonania usług przeciwpożarowych zawsze dokonują wszelkich starań, aby zlecenie zostało wykonane terminowo. Aby obiekt budowlany był odpowiednio zabezpieczony i przeszedł pozytywnie odbiór przez inspekcję ppoż wykonane montaże muszą być zawsze wykonane z najwyższą starannością i dokładnością, a wszystkie elementy zamontowanego systemu dokładnie sprawdzone pod kątem sprawności.

 

Prawidłowy montaż ppoż uwzględnia:

  1. Warunki techniczne panujące w budynku
  2. Rodzaj składowanych materiałów, procesy technologiczne
  3. Projekt wykonawczy zabezpieczeń ppoż.
  4. Prawidłowe, estetyczne zainstalowanie elementów systemu ppoż obiektu zgodnie z projektem, DTR urządzeń, aprobatami technicznymi
  5. Sprawdzenie działania systemu alarmowego, oddymiającego oraz instalacji współdziałających w warunkach symulowanego pożaru
  6. Wykoanie i zdanie prawidłowej dokumentacji montowanej instalacji ppoż"

POL POŻ zapewnia prawidłowy montaż elementów systemu ppoż budynku - drzwi, okien, bramy, systemów alarmowych i oddymiania. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu zabezpieczeń, doborze odpowiedniego sprzętu jak też w montażu drzwi ppoż, specjalistycznej stolarki przeciwpożarowej, układów systemu ppoż budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, obiektów publicznych oraz zakładów przemysłowych.