Ochrona ppoż - podstawowe informacje

Czym ogólnie jest ochrona ppoż?

W dużym skrócie, w świetle przepisów, ochrona ppoż polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

W jaki sposób powinna się odbywać ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona ppoż skupiać się powinna przede wszystkim na zapobieganiu pożarom. Gdy jednak już do pożaru (bądź innego zdarzenia) dojdzie, celem ochrony ppoż jest minimalizacja szkód, doprowadzenie do tego by były one jak najtańsze w likwidacji, a także by miał kto (wspomniane wyżej zapewnienie sił), a także czym (zapewnienie środków) je likwidować.

Jak należy zapobiegać pożarom i klęskom żywiołowym?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi, ze w głównej mierze ma to polegać na wykonywaniu wszelkich czynności, których celem jest niedopuszczenie do takowych – wśród tych czynności wymienia się przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów objętych ustawą, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż, za co odpowiedzialna są jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Kto odpowiada w Polsce za działania ratownicze?

Główna odpowiedzialność za działania ratownicze w ramach ochrony ppoż spada na jednostki straży pożarnej – zarówno państwowe, jak i ochotnicze. Nie oznacza to, że są to jedyne organy odpowiedzialne za ratownictwo przeciwpożarowe. Poza nimi zajmują się tym w Polsce na przykład jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne oraz służby ratownicze, gminne, powiatowe i miejskie zawodowe straże pożarne, czy terenowe służby ratownicze.

Jakie przepisy regulują zasady ochrony przeciwpożarowej?

Najważniejsze regulacje w tym zakresie odnajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli rozporządzeniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, gospodarki, transportu i gospodarki wodnej, a także rolnictwa i rozwoju wsi. Organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową w  Polsce jest z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji, który ma za zadanie zapewnić omawiane wyżej siły i środki do tej ochrony.