Ochrona ppoż - podstawowe informacje

Czym ogólnie jest ochrona ppoż?

W dużym skrócie, w świetle przepisów, ochrona ppoż polegać ma na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez ochronę ppoż rozumieć możemy takie działania jak zapobieganie pożarom i klęskom żywiołowym, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

W jaki sposób powinna się odbywać ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona ppoż skupiać się powinna przede wszystkim na zapobieganiu pożarom. Gdy jednak już do pożaru (bądź innego zdarzenia) dojdzie, celem ochrony ppoż jest minimalizacja szkód, doprowadzenie do tego by były one jak najtańsze w likwidacji, a także by miał kto (wspomniane wyżej zapewnienie sił), a także czym (zapewnienie środków) je likwidować.

Jak należy zapobiegać pożarom i klęskom żywiołowym?

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi, ze w głównej mierze ma to polegać na wykonywaniu wszelkich czynności, których celem jest niedopuszczenie do takowych – wśród tych czynności wymienia się przede wszystkim przestrzeganie wszystkich nakazów i zakazów objętych ustawą, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż, za co odpowiedzialna są jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Kto odpowiada w Polsce za działania ratownicze?

Główna odpowiedzialność za działania ratownicze w ramach ochrony ppoż spada na jednostki straży pożarnej – zarówno państwowe, jak i ochotnicze. Nie oznacza to, że są to jedyne organy odpowiedzialne za ratownictwo przeciwpożarowe. Poza nimi zajmują się tym w Polsce na przykład jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne oraz służby ratownicze, gminne, powiatowe i miejskie zawodowe straże pożarne, czy terenowe służby ratownicze.

Zasady PPOŻ dla właścicieli obiektów

Na właścicielach budynków i obiektów ciąży obowiązek zabezpieczenia ich przed zagrożeniem i ewentualnym pożarem. Należy przestrzegać m.in wymagań techniczno-budowlanych; wyposażyć obiekty w urządzenia ppoż oraz zapewnić ich konserwacje czy zagwarantować bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji w przypadku zagrożenia.

Środki ochrony przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie ppoż określa normy i przepisy jakie powinny spełniać dane urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. Każdy z nich musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione do tego jednostki.

Przepisy i ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa, jak dobrać odpowiedni sprzęt. Środki ochrony przeciwpożarowej dzielą się na:

1. Podstawowy sprzęt przeciwpożarowy - przeznaczony jest do gaszenia pierwszej fazy pożarów czy małych ognisk np. gaśnice, koce gaśnicze, hydranty wewnętrzne.

2. Zabezpieczenia ogniochronne - dotyczą ochrony konstrukcji stalowych, przepustów instalacyjnych, kanałów oddymiających i wentylacyjnych.

3. System sygnalizacji pożaru - to urządzenia, które samodzielnie mogą wykryć potencjalne zagrożenie np. czujniki dymu, sygnalizatory.

 

Jakie przepisy regulują zasady ochrony przeciwpożarowej?

Najważniejsze regulacje w tym zakresie odnajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także aktach wykonawczych do tej ustawy, czyli rozporządzeniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, środowiska, gospodarki, transportu i gospodarki wodnej, a także rolnictwa i rozwoju wsi. Organem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową w  Polsce jest z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji, który ma za zadanie zapewnić omawiane wyżej siły i środki do tej ochrony.

Sprawdź przepisy i wytyczne dotyczące ochrony ppoż.