Obowiązki w zakresie ochrony ppoż.

W Polsce prawo stanowi, że jeśli jesteś pracodawcą, właścicielem, wynajmującym lub najemcą lokali użytkowych jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe. Szczegółowo reguluje to - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

„Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, [..], stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.”

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne zwane dalej 'gaśnicami', powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic... Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. ”
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Proces zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym zawsze należy rozpocząć od oceny ryzyka pożaru oraz oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Jeśli nie masz wiedzy lub czasu aby dokonać takiej oceny trzeba będzie wyznaczyć "odpowiednią osobę" aby profesjonalnie oceniła ryzyko oraz stan bezpieczeństwa ppoż.obiektu. W POL-POŻ współpracujemy z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy wykonają profesjonalne oceny za Ciebie, dostarczając pełną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z prawem. Gdy ocena jest kompletna pracownicy POL-POŻ mogą doradzić jaki sprzęt gaśniczy, instalacje ppoż., będą wymagane oraz zapewnić ich okresowe przeglądy techniczne i serwis.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl

Dbamy o niezawodność sprzętu i systemów przeciwpożarowych