Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać we wszystkich obiektach budowlanych, w których zanika napięcie w elektrycznej sieci zasilającej, co może prowadzić do wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, poważnego zagrożenia dla środowiska lub znacznych strat materialnych. Jak powinno wyglądać takie oświetlenie i jak wykonywać jego pomiary?

Gdzie stosowane jest oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne?

Z mocy prawa oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

  • w pomieszczenia: na widowniach kin, teatrów, filharmonii i sal widowiskowych, w audytoriach, salach konferencyjnych, sportowych, lokalach rozrywkowych - przeznaczonych dla ponad 200 osób, na wystawach w muzeach i w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1 000 m2, w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • na drogach ewakuacyjnych - wiodących do wyżej wymienionych pomieszczeń, oświetlonych tylko sztucznie, w szpitalach i budynkach przeznaczonych do pobytu ludzi z ograniczoną zdolnością poruszania się oraz w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  • w budynkach tymczasowych, przeznaczonych do gromadzenia ludzi,
  • w pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeśli przeznaczone są jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2,
  • w tymczasowych budynkach namiotowych o charakterze widowiskowym,
  • w pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu.

Jak działa takie oświetlenie?

Oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. W przypadku oświetlenia ewakuacyjnego mamy do czynienia z oświetleniem dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej oraz strefy wysokiego ryzyka. Takie oświetlenie włącza się podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i zasilane jest z niezależnego źródła.

Pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego

W przypadku stosowania we wnętrzach i na zewnątrz oświetlenia awaryjnego należy zamieścić jego schemat w odpowiednim dzienniku. Na rysunkach trzeba wyszczególnić wszystkie oprawy i podstawowe komponenty, a dane na bieżąco aktualizować. Dziennik służy też do zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i zmian. Ważne jest regularne serwisowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zadanie to podejmuje kompetentna osoba, wyznaczona przez dzierżawcę lub właściciela nieruchomości do nadzoru serwisowania systemu. 

Przy zastosowaniu do pomiarów oświetlenia awaryjnego automatycznych urządzeń testujących, informacje z niego rejestruje się co miesiąc. W innych systemach testy przeprowadza się według zapisu normy PN-EN 50172, a ich wyniki zapisuje się w dzienniku.