Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - podstawa prawna

Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

W POL-POZ oferujemy sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez naszych doświadczonych specjalistów. Posiadają niezbędne kompetencje i uprawnienia, aby wykonać każdą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z najwyższą jakością.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowanie

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

  1. występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
  2. kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
  3. kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
  4. powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody, czy składowiska odpadów.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - zawartość

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego są wskazane we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). W jego świetle powinna zawierać:


1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

projektowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Więcej informacji na temat instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na naszym blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl