Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku.

Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Specjaliści POL-POŻ posiadają niezbędne kompetencje, uprawnienia i doświadczenie aby wykonać każdą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z najwyższą jakością.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowanie

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

  1. występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
  2. kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
  3. kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
  4. powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody, czy składowiska odpadów.

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

projektowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Więcej informacji na temat instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na naszym blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl