Systemy Oddymiania Grawitacyjnego - Projekt, Montaż, Przegląd i Serwis

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy oddymiania grawitacyjnego.

Urządzenia oddymiające, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych.

Urządzenia oddymiające wraz urządzeniami zapewniającymi dopływ powietrza wchodzą w skład systemów wentylacji pożarowej. Zadaniem tych systemów jest usuwanie dymu i ciepła wytwarzanego podczas pożaru w celu poprawy bezpieczeństwa ewakuacji. Dotyczy to: ochrony dróg ewakuacyjnych (widoczność, toksyczność), - ochrony konstrukcji budowlanych (wysoka temperatura), - bezpieczeństwa ratowników.

Montujemy sprzęt produkowany przez wiodących producentów, posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Projektujemy w oparciu o PN, wytyczne SITP oraz zalecenia producentów.
Po zakończeniu montażu i dokonaniu prób oraz testów działania system oddymiania należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób okreśłony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W POL-POŻ zapewniamy wykonanie całości prac PROJEKT + INSTALACJA + ODBIORY + SERWIS systemów oddymiania przez kompetentny presonel posiadający odpowiednie kwalifikacje.  

SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

ETAP 1 - PROJEKT

W zależności od miejsca instalacji oraz zadania jakie spełnia w budynku możemy mówić o instalacjach oddymiających: - klatki schodowe, poziome drogi ewakuacyjne, szyby dźwigów, magazyny wysokiego składowania, sceny teatralne, budynki produkcyjno-magazynowe, budynki użyteczności publicznej. Dla każdego z tych przypadków w POL-POŻ wykonujemy projekt, uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Projekt systemu oddymiania

ETAP 2 - DOSTAWA

Istnieje wiele różnych systemów oddymiania, po określeniu wymagań dobierzemy odpowiedni kosztowo i jakościowo system. Dostarczamy sprzęt wysokiej jakości, wiodących producentów klap dymowych, okien oddymiających oraz automatyki sterującej. Niezależnie od rodzaju systemu, jesteśmy specjalistycznym dostawcą i integratorem urządzeń kilku głównych producentów. 

klapa dymowa

ETAP 3 - INSTALACJA

Nasz ekspert i w pełni wykwalifikowani technicy zainstalują nowy system przy minimalnym zakłóceniu prac dla Twojej firmy. Nasze prace instalacyjne są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami. Po instalacji systemu oddymiania, zorganizujemy szkolenie dla pracowników obsługi systemu oraz założymu książkę eksploatacji systemu.

Instalacja systemu oddymiania

ETAP 4 - ODBIORY

Nasi wykwalifikowani technicy przeprowadzą rozruch systemu. Podczas uruchomienia sprawdzamy każdy element osobno oraz działanie systemu jako całości aby mieć pewność, że zostały spełnione wszystkie wymagania projektowe i instalacyjne. Po zakończeniu testów i prób podpisujemy i dostarczamy stosowne oświadczenie. Całość naszych prac jest zgodna z Polskimi Normami oraz wytycznymi SITP.

ETAP 5 - KONSERWACJA

W celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania, instalacja systemu oddymiania powinna być regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej.
Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie. Na ogół umowa powinna być zawarta między użytkownikiem i/lub właścicielem a dostawcą lub inną kompetentną instytucją w zakresie dokonywania przeglądów obsługi technicznej i naprawy.
Firma POL-POŻ zapewnia kompetentny personel w zakresie w/w przeglądów oraz krótkie czasy usunięcia uszkodzeń i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.
Naszym klientom udostępniamy nr telefonu serwisowego do zgłoszeń awaryjnych.

Przeglądy techniczne instalacji oddymiających

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

przeglądy ppoż.

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl