Instalacje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne zaliczane jest do urządzeń przeciwpożarowych, które musi pojawić się w obiektach budowlanych przeznaczonych do przebywania ludzi. Celem instalowania oświetlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w budynku, w którym na skutek braku zasilania przestaje działać oświetlenie powodując nastanie ciemności.

Oświetlenie awaryjne ma zatem stworzyć odpowiednie warunki wszystkim osobom znajdującym się w budynku do:

  • bezpiecznego zakończenia pracy,
  • schronienia się w miejscu niezagrożonym,
  • odnalezienie punktu udzielenia pierwszej pomocy,
  • odnalezienie i użycie urządzeń przeciwpożarowych (włącznik alarmu, gaśnice i inne),
  • bezpieczne przemieszczanie się po drogach ewakuacyjnych,
  • odnalezienie wyjść ewakuacyjnych.

Oświetlenie awaryjne posiada zatem drugie, niezależne źródło zasilania, które powinno zapewnić odpowiednią widoczność w budynku przez okres przynajmniej 1 godziny w przypadku wystąpienia awarii zasilania podstawowego.

Instalacje oświetlenia awaryjnego w sposób bezpośredni wypływają na bezpieczeństwo ludzi, w związku z czym wymaga się, aby ich skuteczność działania spełniała wymagane minimum, które dokładnie określa norma EN:1838. Polska wersja tej normy to PN-EN 1838:2013. Znajdują się tam instrukcje dotyczące między innymi natężenia światła generowanego przez oprawy oświetleniowe systemu awaryjnego. Wymagania te powinny stać się wytycznymi dla instalatorów oraz osób przeprowadzających pomiary natężenia światła i prawidłowego funkcjonowania systemu oświetlenia awaryjnego.

Instalacje oświetlenia awaryjnego, jako urządzenia przeciwpożarowe, powinny być wykonane w zgodzie z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przed oddaniem systemu oświetlenia awaryjnego do użytku, wymagane jest przeprowadzenie rozruchu i sprawdzenie poprawności działania całego systemu.

Funkcje instalacji oświetlenia awaryjnego

Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące funkcje:

  1. generować wystarczające natężenie światła na drogach ewakuacyjnych, strefach wysokiego ryzyka i stref otwartych w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego przemieszczania się w stronę wyjść z budynku,
  2. oświetlać znaki bezpieczeństwa (znaki drogi ewakuacyjnej),
  3. zapewnić łatwe odnalezienie urządzeń przeciwpożarowych i umożliwienie skorzystania z nich,
  4. umożliwić podjęcie innych działań związanych z środkami bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie jest przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń w celu kontynuowania pracy czy zajęć w sposób, jaki były wykonywane przed wystąpieniem awarii, ale do umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Oświetlenie zapasowe instalowane jest w celu możliwości kontynuowania pracy w sposób niezmieniony.