Czym właściwie jest serwis przeciwpożarowy?

Serwis ppoż obejmuje przeglądy techniczne i wszelkie czynności konserwacyjne, którym poddawane muszą być urządzenia ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zaś gaśnice przewoźne i przenośne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, instalacje oświetlenia przeciwpożarowego, instalacje oddymiające, systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, drzwi przeciwpożarowe i urządzenia które nimi sterują, a także hydranty wewnętrzne i związane nimi elementy instalacji.

Po co wykonywany jest serwis ppoż?

Wykonywanie serwisu przeciwpożarowego ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, odpowiednia konserwacja ppoż oraz przeglądy są istotne z punktu widzenia funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, ich działania i ewentualnych późniejszych napraw. Regularnie wykonywany serwis ppoż pozwala na uniknięcie niespodziewanych awarii, które często bywają potem kosztowne do usunięcia. Z drugiej zaś strony, serwis przeciwpożarowy jest regulowany przepisami prawnymi, stąd też jego wykonywanie jest niejako obowiązkiem.

Jakie przepisy regulują serwis ppoż?

Jak wspomniano wyżej, serwis ppoż jest uregulowany w przepisach polskiego prawa. Podstawowym aktem prawnym, w którym te przepisy są zawarte jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jednocześnie, szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

serwis ppoż

Jak często należy serwisować urządzenia przeciwpożarowe?

Wspomniane wyżej rozporządzenie wspomina, że konserwacja i przegląd urządzeń ppoż powinien się odbywać nie rzadziej niż raz do roku, chyba że inaczej stanowią zalecenia producenta. Dodatkowo węże, które stanowią wyposażenie hydrantów zewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze co pięć lat. Jeśli chodzi o sposób tej konserwacji, to jest on omówiony w Polskich Normach dotyczących urządzeń ppoż i gaśnic, instrukcjach obsługi tychże gaśnic oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. Faktem jednak jest, że większość producentów stosuje bardziej restrykcyjne ograniczenia – dość powiedzieć, że jeśli chodzi o urządzenia gaśnicze, najczęściej trzeba konserwować je przynajmniej raz na pół roku.

Kto może wykonywać serwis ppoż?

Polskie prawo nie reguluje, jakie uprawnienia powinna posiadać osoba, która wykonuje przykładowo konserwacje gaśnic. Mimo wszystko organizowane są kursy dla konserwatorów, na przykład przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, różnego rodzaju firmy szkoleniowe, czy chociażby Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Ważne jest natomiast, aby tego typu konserwacje odbywały się w sposób określony we wspomnianych wyżej Polskich Normach oraz instrukcjach producentów sprzętu gaśniczego.

serwis ppoż