Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - Pomiary wydajności, Przeglądy, Konserwacja

Hydranty wewnętrzne są według definicji urządzeniami przeciwpożarowymi.

Urządzenia te należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Czynności te należy przeprowadzać w okresach zgodnych z instrukcją Producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mogą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi oraz wiedzy o procedurach zalecanych przez Producentów i wymaganiach normy PN-EN 671-3. Technicy POL-POŻ posiadają odpowiednie kwalifikacje, sprzęt oraz doświadczenie do przeprowadzenia prac konserwacyjnych hydrantów z najwyższą jakością. Regularna konserwacja oraz utrzymanie hydrantów w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Hydranty służą do gaszenia pożarów grupy A, umożliwiają  dogodne gaszenie ewentualnego pożaru z większych odległości niż gaśnice.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE HYDRANTÓW - JAK CZĘSTO?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zgodnie z normą PN–EN 671-3 co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa).

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH HYDRANTÓW?

Głównym obowiązkiem techników podczas przeprowadzania konserwacji hydrantów jest:

  • sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających w wodę,
  • dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy,
  • pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,
  • oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” lub "USZKODZONY" wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora,
  • przebadanie węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. 

Jednakże, podczas wizyty technicy POL-POŻ sprawdzają wiele innych elementów, takich jak:

  • Czy hydranty są rozlokowane w odpowiednich miejscach?
  • Czy np zmiany aranżacji nie wpłynęły na ograniczenie zasięgu hydrantów?
  • Czy jest zapewniony do nich odpowiedni dostęp?
  • Technicy dodatkowo sprawdzają, czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń lub sabotażu.

Technicy POL-POŻ są w pełni przygotowani do rozpoznania w/w zagrożeń i gotowi aby doradzić w sprawach zmiany lokalizacji hydrantów, ich wymiany lub naprawy jeśli jest to wymagane, opierając się o wymogi prawa. Technicy POL-POŻ wymienią również stłuczone szybki w szafkach, w razie konieczności wymienią zamki, uzupełnią instrukcje obsługi lub nieczytelne oznakowania.

Hydranty wewnętrzne

JAKIE INNE UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE OFERUJE POL-POŻ?

Możemy również dbać o utrzymanie techniczne i serwis innych urządzeń ppoż:

serwis gaśnic

Więcej informacji na blogu

Nasz blog został stworzony, aby przekazać większą wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz naszych usług. Wszystkie wpisy na blogu są pisane przez członków naszego zespołu, którzy mają duże doświadczenie w konkretnych aspektach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu można mieć pewność, że informacje które czytasz pochodzą od wykwalifikowanego źródła.

Masz dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy!
zadzwoń: +48 48 362 53 15 lub napisz: serwis@pol-poz.pl