Instalacje przeciwpożarowe, Systemy Ppoż

Kompleksowa obsługa krok po kroku

Analiza obiektu + projekt + dostawa i montaż + szkolenie obłsugi + przeglądy techniczne i serwis

Projektujemy, montujemy i serwisujemy systemy przeciwpożarowe:

 • systemy sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO,
 • systemy zamknięć ogniowych, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
 • systemy gaszenia mgłą wodną i gazami inerntnymi,
 • systemy detekcji gazów w garażach podziemnych.

Projekt instalacji przeciwpożarowej - najważniejsze informacje

Usługa projektowania instalacji ppoż opiera się o przepisy prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej. Decydując się na nasze rozwiązania zyskujesz skuteczność w zakresie wykrywania, powstrzymywania, kontrolowania, a także gaszenia pożaru na bardzo wczesnym etapie. Nasza oferta to systemy biernej i aktywnej ochrony ppoż.

Żeby odpowiednio zaprojektować instalacje SAP, należy przeanalizować panujące warunki, charakterystykę i specyfikację techniczną konkretnego obiektu. W każdym budynku mogą występować różne zagrożenia pożarowe, a tylko odpowiednio dobrane systemy ppoż są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo.

Instalacje Systemów Sygnalizacji Pożaru SAP

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzę on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

Instalacja SAP - najważniejsze zadania

Instalacje SAP pozwalają wykryć pożar we wczesnym stadium, co pozwala na szybkie ugaszenie pożaru, zanim zdąży się rozwinąć. Wykryte we wczesnej fazie pożary możemy ugasić ręcznymi środkami gaśniczymi lub przy pomocy jednostki straży pożarnej. Instalacja SAP składa się z wielu czujników dymu i innych urządzeń, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru. Instalacje systemów sygnalizacji pożaru umiejscowione są w pomieszczeniach, przekazują sygnał do centrali, dając informację o zagrożeniu osobie, która pełni dyżur.

Zastosowanie instalacji SAP

Instalacje SAP z uwagi na swój charakter powinny być stosowane w takich miejscach jak: hale magazynowe, biurowce, hale produkcyjne, hangary, magazyny chemiczne, przedszkola.Zapewniamy:

 • Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • Instalacje przeciwpożarowego systemu
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
 • Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu -posiadany  zezwolenie PAA
 • Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych


Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

 • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
 • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
 • Szkolenie dla obsługi systemu
 • Profesjonalny serwis

Pracujemy na systemach firm: Bosch, Esser, Polon Alfa, Siemens, Inim Electronics

Systemy zasysające detekcji dymu

System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).

Zadaniem rurek jest ciągłe pobieranie powietrza z obszaru chronionego, którym może być zarówno wnętrze pomieszczenia, przestrzeń podpodłogowa, międzysufitowa jak i pojedyncze urządzenie np. serwer, centralka telefoniczna, klimatyzator itp.

Cztery programowalne progi alarmowe zapewniają szybkie wykrycie dymu bez względu na warunki panujące w obszarze chronionym.

Zastosowanie:

 • serwerownie
 • archiwa
 • centrale telekomunikacyjne, sterownie
 • tunele kablowe
 • zbiorniki materiałów sypkich
 • magazyny o dużym obciążeniu ogniowym


Zapewniamy:

 • projekt systemu uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoż.
 • dostawę i montaż systemu
 • przeglady techniczne i konserwacje

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – montaż, serwis, pomiary.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Zapewniamy:

 • projekt systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • dostawę i montaż dzwiękowych systemow ostrzegawczych (DSO)
 • przeglądy techniczne i konserwację instniejących instalacji ppoż
 • pomiary zrozumiałości komunikatów
 • modernizacje isniejąctch instalacji przeciwpożarowego ostrzegania

Systemy oddymiania SO

Systemy oddymiania służą do usuwania dymu w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji ludzi, ochrony konstrukcji budowlanej, jak i zapewnienia warunków do prowadzenia działań gaśniczych.
Najbardziej popularne systemy grawitacyjnego usuwania dymu są stosowane w celu niedopuszczenia do nadmiernego zadymienia ewakuacyjnych klatek schodowych oraz jednokondygnacyjnych obiektów użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych. 

Zapewniamy:

 • Projekt systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
 • Szkolenie dla obsługi systemu
 • Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne systemów oddymiania

Pracujemy na systemach firm: D+H, AFG, Mercor, Actulux, K+G.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Wykonujemy montaż oraz pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z aktualnymi przepisami.
Po wykonaniu pomiarów zostaje wystawiony protokół oświadczający czy dane oświetlenie spełnia wymogi normy PN-EN 1838 określającej wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego.

Zapewniamy:

 • Montaż zaprojektowanego systemu
 • Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
 • Inwentaryzacje i naprawy istniejących instalacji przeciwpożarowego oświetlenia
 • Przeglądy techniczne i serwis istniejących instalacji oświetlenia
 • Wykonanie profesjonalnej dokumentacji powykonawczej


Wykonujemy i serwisujemy systemy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oparte na urządzeniach firm: Awex, Tm Techmologie, Hydryd, Intelight, Batertech, LUG.

Detekcja gazów w kotłowniach i garażach podziemnych – montaż, konserwacja, serwis.

W oparciu o urzadzenia naszych partnerów (Gazex, Sensor tech, Kidde) zapewniamy dostawę, montaż oraz serwis urzadzeń do detekcji gazów w:

 • garażach podziemnych
 • kotłowniach
 • mieszkaniach z piecami gazowymi
 • domkach jednorodzinnych


Zapewniamy dobór odpowiednich urządzen do detekcji ponizszych gazów:

 • tlenek węgla CO
 • metan
 • propan butan

Izotopowe czujki dymu – dostawa, montaż, serwis, utylizacja.

Czujki dymowe oparte o izotopy promieniotwórcze wykorzystywane są do wczesnego wykrycia tlącego się materiału, który grozi rozprzestrzenieniem się otwartego ognia w pomieszczeniu.
Kontrola urządzeń zawierających izotopy promieniotwórcze jest uwarunkowane prawnie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego nakazuje kontrolę szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych nie rzadziej niż raz na rok.
Zgodnie z ust. 1 p. 2 tego rozporządzenia kontrolę przeprowadza się także po zdarzeniu radiacyjnym oraz innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła, w szczególności po pożarze, po korzystaniu ze źródła przez osobę nieuprawnioną, po czasowej utracie posiadania źródła i po odzyskaniu go po kradzieży.
Czujki dymowe starej konstrukcji należy traktować jak odpad promieniotwórczy (radioaktywny). Po zakończeniu eksploatacji tych urządzeń należy wykonać prawidłową utylizację urządzenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000r.

Usługi utylizacji czujników dymowych

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr D-17709 wydanym przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki nasza firma prowadzi uslugi zwiazane z obrotem i utylizacją izotopowych czujek dymu.

Projekt instalacji ochrony przeciwpożarowej jako podstawa zabezpieczenia budynku na wypadek pożaru

Z jednej strony w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z mniejszą liczbą pożarów niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, z drugiej strony nie oznacza to, że jesteśmy w stanie całkowicie się przed nimi zabezpieczyć. Faktem jest jednak, że z reguły ponosimy o wiele mniejsze straty, ponieważ stosując odpowiednie instalacje przeciwpożarowe jesteśmy w stanie zareagować i podjąć właściwe działania odpowiednio szybko, kiedy ogień nie zdąży się jeszcze rozprzestrzenić. Bez odpowiednich systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz instalacji niestety często ponoszone są nie tylko ogromne straty materialne, ale przede wszystkim tracą życie ludzie i zwierzęta. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe każdego budynku.

Jakie są rodzaje instalacji przeciwpożarowych?

Instalacje przeciwpożarowe w najprostszy sposób można byłoby podzielić na takie, które ostrzegają o pożarze, i takie, które zaczynają go gasić, zanim na miejsce przybędą odpowiednie służby, oraz ułatwiają ewakuację. Oczywiście można by było przeprowadzić dużo bardziej skomplikowane podziały instalacji przeciwpożarowych, jednak nie jest to konieczne w tym artykule. Jeśli chodzi o instalacje, dzięki którym jesteśmy odpowiednio wcześnie ostrzegani, że w budynku, w którym się znajdujemy, wystąpił pożar, to przede wszystkim należy tu wymienić systemy sygnalizacji pożaru SAP oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Te pierwsze są najważniejsze, ponieważ mają podwójną rolę: z jednej strony ostrzegają przebywające w budynku osoby o wystąpieniu zagrożenia pożarem, umożliwiając odpowiednio wczesną ewakuację, z drugiej strony natomiast uruchamiają inne urządzenia i systemy, których zadaniem jest gaszenie pożaru w jego początkowej fazie, co umożliwia ograniczenie do minimum strat wywołanych przez ogień, a przede wszystkim nie pozwala to ogniowi na rozprzestrzenienie się. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są niejako uzupełnieniem dla systemu SAP – jak sama ich nazwa wskazuje, ich rolą jest nadawanie komunikatów, które mogą być zarówno dźwiękowe, jak i głosowe – są kierowane do przebywających w budynku osób i przede wszystkim ostrzegają o zagrożeniu oraz zalecają ewakuacje z budynku. Nadawane mogą być albo automatycznie albo przez operatora, bezpośrednio po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Instalacja przeciwpożarowa taka jak system zasysający detekcji dymu, dzięki stałej analizie powietrza są w stanie wykryć dym i zasygnalizować wystąpienie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Nie ulega więc wątpliwości, że nie powinniśmy zlekceważyć tego systemu w trakcie przeciwpożarowego zabezpieczenia budynku.

Instalacja przeciwpożarowa ograniczająca pożar i ułatwiająca ewakuację z budynku

Drugim rodzajem zabezpieczeń dla budynków są instalacje przeciwpożarowe, które przede wszystkim ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Są to instalacje gaśnicze, które wykorzystują różne środki i metody do gaszenia ognia i ratowania przed nim mienia oraz ludzi. Instalacje oparte na tryskaczach są najpopularniejsze – kiedy otrzymają sygnał o występowaniu w pomieszczeniu pożaru, uruchamiają się, gasząc go wodą lub środkami gaśniczymi. Instalacja przeciwpożarowa tego rodzaju powinny być montowane wyłącznie w ścisłej współpracy z fachowcami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. O tym, jakie tryskacze powinny być wybrane, jakie powinno być ich rozmieszczenie, a także jaki środek gaśniczy powinien być w nich wykorzystany decyduje wiele czynników, na podstawie których odpowiednie działania może podjąć jedynie specjalista. Tym, co ma wpływ na ostateczny wybór tryskaczy i środka gaśniczego są m.in. warunki techniczne pomieszczenia, ale również warunki termiczne w nim panujące. Instalacje przeciwpożarowe są montowane na sufitach i nie mogą być stosowane w budynkach, które nie są odporne na mróz. Dla takich budynków odpowiedni jest inny rodzaj tryskaczy – instalacje, które są zasilane sprężonym powietrzem.

Instalacja przeciwpożarowa zalewowa

Jeszcze innym rodzajem instalacji przeciwpożarowych, są instalacje zalewowe – takie instalacje na szeroką skalę stosuje się w budynkach narażonych na szczególnie szybkie rozprzestrzenianie się ognia, a więc tam, gdzie przechowuje się środki łatwopalne. Sama nazwa instalacji zalewowych wskazuje, że istotą ich działa jest zalewanie pomieszczenia – istotnie, w przeciwieństwie do instalacji zraszaczy, które zaledwie tryskają wodą lub środkiem gaśniczym, instalacje zalewowe opierają się na dyszach, które w wypadku wystąpienia zagrożenia, zalewają pomieszczenie środkiem gaśniczym.

Gaśnicze instalacje przeciwpożarowe

Ostatnie instalacje przeciwpożarowe, które zostaną omówione w tym artykule, to instalacje gaśnicze, które wielu osobom mogą wydać się dosyć zaskakujące, ponieważ jako środek gaśniczy wykorzystują one gaz. Stosuje się je między innymi w bibliotekach i archiwach, ale również w serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych – generalnie wszędzie tam, gdzie użycie wody jako środka gaśniczego jest niewskazane ze względu na magazynowane w pomieszczeniu przedmioty. Do najczęściej stosowanych w takich instalacjach gazów należą dwutlenek węgla oraz argon, ale zasadniczo mogą być stosowane również inne gazy – czynnikiem wyboru gazu do instalacji gaśniczej jest możliwość zagrożenia dla ludzi, a także warunki techniczne pomieszczenia. Niezależnie od tego, jakie pomieszczenie chcemy zabezpieczyć na wypadek pożaru, w każdym przypadku powinniśmy skontaktować się z firmą zajmującą się przeciwpożarową ochroną budynków. Tylko prawdziwi specjaliści w tym fachu, są w stanie w profesjonalny sposób dobrać odpowiedni do budynku i jego przeznaczenia rodzaj instalacji oraz odpowiednio go zamontować, a także wybrać najlepszy dla danego przypadku środek gaśniczy. W żadnym wypadku nie powinniśmy bez odpowiedniej wiedzy próbować samodzielnego montażu instalacji przeciwpożarowych, ponieważ niestety może to nam przynieść więcej szkody niż pożytku.

Przejdź do: systemy DSO

instalacje przeciwpożarowe
instalacje ppoż
systemy przeciwpożarowe
instalacje przeciwpożarowe
instalacje przeciwpożarowe
instalacje przeciwpożarowe
instalacje przeciwpożarowe
instalacja sap
Instalacje ppoż
instalacje przeciwpożarowe
instalacje przeciwpożarowe

WARTO NAS WYBRAĆ

Eksperci - jesteśmy ekspertami od zabezpieczeń przeciwpożarowych
Doświadczenie - pracowaliśmy dla największych firm
Pozwolenie PAA - posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu
Zespół - posiadamy interdyscyplinarny zespół
Elastyczność - dobierzemy system ppoż. dopasowany do Twoich potrzeb