Urządzenia Przeciwpożarowe

Czym są i jakie są rodzaje urządzeń przeciwpożarowych?

Urządzenia przeciwpożarowe to wszystkie te przyrządy, których celem jest zapobieganie powstaniu pożaru, ale tez jego wykrywanie, a także zwalczanie zarówno przyczyn jak i ich skutków. Mogą one mieć charakter stały, półstały, być uruchamiane samoczynnie lub też ręcznie. Pełną definicję takich urządzeń, ich dokładne wyliczenie, a także szczegółowe zasady ich użytkowania odnajdujemy w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Jakie mamy rodzaje urządzeń przeciwpożarowych?

Wspomniane wyżej rozporządzenie wspomina o wielu rodzajach tego typu urządzeń, wśród których znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia gaśnicze czy też inertyzujące (inertyzacja to celowe zmniejszanie stężenia tlenu w powietrzu za pomocą gazu obojętnego), ale też sygnalizacja przeciwpożarowa (w szczególności dźwiękowa) czy hydranty różnego rodzaju wraz z zaworami hydrantowymi i pompami. Ponadto w skład tych urządzeń wchodzą drzwi przeciwpożarowe, różnego rodzaju kurtyny dymowe, a także bramy i inne zamknięcia mające odciąć źródło pożaru. Jak więc widać katalog tych urządzeń jest niezwykle rozbudowany.

Jakie urządzenia mogą być dopuszczone do użytku?

Wyłącznie takie, które są wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń. Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i testów, których celem jest potwierdzenie, że takie urządzenie przeciwpożarowe może być dopuszczone do pracy. W zależności od urządzenia, różne instytucje są za to odpowiedzialne – przykładowo Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej bada gaśnice, systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, hydranty, czy węże strażackie, natomiast Instytut Techniki Budowlanej prowadzi badania drzwi przeciwpożarowych, bram, klap dymowych i innych materiałów przeciwpożarowych, które są wykorzystywane w budownictwie. Istnieją również zagraniczne notyfikowane laboratoria, wydające certyfikaty obowiązujące w całej Europie (tzw. Europejska Aprobata Techniczna). Przykładem urządzeń, których obowiązują certyfikaty ETA mogą być kołnierze ogniochronne, którymi zabezpiecza się rury palne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego.

Czy urządzenia pożarowe są ważne dożywotnio?

Nie. Każde urządzenie przeciwpożarowe, w tym gaśnice i gaśnice przenośne muszą być poddawane koniecznym przeglądom technicznym i innym pracom konserwacyjnym, mającym na celu zbadanie, czy nadają się one do dalszego użytkowania i ewentualne usunięcie usterek. Przeglądy o których mowa powinny się odbywać nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku (co regulują przepisy), jednak decydujące są tutaj zalecenia producenta. Jeśli więc sugeruje on taki przegląd dwa lub cztery razy do roku – jesteśmy do tego zobligowani. Warto nadmienić, że w przypadku, gdy zalecenia producenta sugerują przeglądy rzadsze niż raz do roku – nadrzędne stają się ogólne przepisy prawa.

Kto jest odpowiedzialny za urządzenia przeciwpożarowe w budynku?

W każdym budynku to jego właściciel, zarządca lub użytkownicy są zobowiązani do tego, by brać odpowiedzialność za wszelkie urządzenia i zabezpieczenia przeciwpożarowe.  Poprzez tę odpowiedzialność rozumiemy utrzymywanie ich w należytej sprawności technicznej oraz funkcjonalności, ale również wyposażenie pomieszczeń bądź terenów w niezbędne urządzenia, wyłączniki prądu i instrukcje przeciwpożarowe zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. Usytuowanie i oznakowanie tych urządzeń również znajduje się w szczegółowych przepisach w tym zakresie. W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w blokach) projekty muszą obejmować zabezpieczenia przeciwpożarowe – hydranty (zarówno w garażach podziemnych, jak i zewnętrzne), czujniki CO, czy gaśnice w garażach. Za utrzymanie techniczne tych zabezpieczeń odpowiada tam spółdzielnia lub zarządca danej nieruchomości.