Przegląd systemu oddymiania

Systemy oddymiania w budynku odpowiedzialne są za usuwanie nagromadzonego podczas pożaru dymu i ciepła, które stanowią realne zagrożenie zarówno dla osób znajdujących się w obiekcie jak i samej konstrukcji budynku. Najczęściej w ten sposób zabezpiecza się drogi ewakuacyjne, klatki schodowe, szyby wind i inne obszary.

Jak działa system oddymiania?

Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego opiera się na prostej zasadzie wypuszczenia poza budynek unoszącego się ciepła wraz z dymem w górnych partiach pomieszczenia czy budynku. Umożliwiają to otwierające się automatycznie okna i klapy dymowe. Aby system działał skutecznie, zwykle w dolnych partiach budynku montuje się okna i bramy napowietrzające, które odpowiadają za dostawę świeżego powietrza z zewnątrz. Taka grawitacyjna cyrkulacja powietrza umożliwia pozbycie się większości trujących dymów poza budynek dzięki czemu można sprawnie przeprowadzić ewakuację i akcję ratownicza i gaśniczą.

Poza systemem oddymiania grawitacyjnego stosuje się także oddymianie mechaniczne. Wybór konkretnego sposobu oddymiania budynku zależny będzie od jego konstrukcji i obszaru, w którym na działać oddymianie. Rożnica w systemach mechanicznych polega na obecności wentylatorów, które wymuszają obieg powietrza skutecznie pozbywając się trujących gazów, dymu i ciepła. Wentylatory te mogą na co dzień odpowiadać także za zwykłą wentylację budynku.

Każdy z systemów oddymiania w budynku może być uruchamiany automatycznie, tuż po wykryciu pożaru przez czujniki temperatury i dymu, lub mogą być inicjowane ręcznie przez użytkowników budynku. Gwarancją dobrze działającego oddymiania jest zarówno odpowiednio przygotowany projekt jak i fachowy montaż wszystkich elementów.

Przeglądy i konserwacja systemu oddymiania

Urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom i konserwacji w terminach wskazanych w instrukcji obsługi producenta lub dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Obowiązek ten wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przegląd systemu oddymiania będzie polegał na sprawdzeniu wszystkich elementów i podzespołów systemu, przeprowadzeniu niezbędnych testów, poprawności reakcji systemu na sygnały wysyłane z centrali, przycisków oddymiania i innych komponentów. Urządzenia są także sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Utrzymanie całego systemu w gotowości i pełnej sprawności jest możliwe tylko dzięki systematycznym przeglądom i wykonywanym naprawom. Co ważne, każda kontrola i przeprowadzenie testów wymaga odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji urządzenia. Dokumentacja potwierdzająca dokonywanie terminowych konserwacji jest obligatoryjna dla właściciela czy zarządcy obiektu.