Jesteś właścicielem, zarządcą lub na podstawie umów cywilnoprawnych faktycznie władasz obiektem, w którym prowadzone są procesy technologiczne z wykorzystaniem potencjalnie wybuchowych mieszanin? A może są one składowane w takim obiekcie? Pamiętaj, że na podstawie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w Polsce* ciąży na Tobie obowiązek posiadania oceny zagrożenia wybuchem (OZW). Godne podkreślenia jest to, że na etapie projektowym, obowiązek ten spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku, który decyduje o procesie technologicznym.

Co to faktycznie dla Ciebie oznacza?

Przede wszystkim konieczność okazania tego dokumentu w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także Państwowej Straży pożarnej. Co więcej, firmy ubezpieczeniowe coraz częściej również wymagają przedłożenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Z Twojego punktu widzenia, OZW zabezpiecza Twoją firmę nie tylko przed wybuchem, ale też ewentualną karą ze strony organów państwowych.

ochrona zagrożenia przed wybuchem

Co znajduje się w ocenie zagrożenia wybuchem?

Zawartość Oceny Zagrożenia Wybuchem jest ściśle unormowana i może być poddana ocenie przez Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej (lub jego odpowiednika w gminach na prawach powiatu) pod kątem wykonania i poprawności. Co obejmuje zakres OZW?

Między innymi:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
  • wyznaczenie w tych pomieszczeniach oraz przestrzeniach otwartych stref zagrożenia wybuchem;
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej;
  • wskazanie czynników mogących spowodować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Poprawnie napisany dokument określa zatem nie tylko potencjalne czynniki zagrożenia w pomieszczeniach, ale też procedury, których muszą dochować wszyscy użytkownicy takich pomieszczeń lub stref. Dzięki temu możliwe jest wydanie odpowiednich zaleceń dla pracowników i innych użytkowników obiektu, którego dotyczy taki dokument.

Dokumentacja niezbędna do wykonania oceny zagrożenia wybuchem

Każda ocena ryzyka zagrożenia wybuchem wymaga stosownej dokumentacji. Najczęściej znajdują się w niej opisy instalacji oraz procesów; lista substancji wykorzystywanych w procesach technologicznych, wyszczególnienie stref zagrożonych wybuchem wraz z dokumentacją graficzną.

Jakie korzyści możesz mieć z prawidłowo sporządzonej Oceny Zagrożenia Wybuchem?

Taki dokument pozwala nie tylko na określenie wymagań dotyczących konkretnego obiektu. Korzyści jest dużo więcej, a wśród nich oczywiście możliwość zredukowania zagrożenia wybuchem, podniesienie standardów bezpieczeństwa czy wzmocniona ochrona pracowników i użytkowników danego budynku. Prawidłowo sporządzony dokument to także możliwość określenia kategorii urządzeń i sprzętu, którym można pracować w danej strefie, a także redukcja do minimum składki ubezpieczeniowej.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to najważniejsze opracowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, którego obowiązek posiadania wynika zarówno z polskiego, jak i unijnego prawa. Kto powinien go mieć? W dużym skrócie - wszystkie zakłady, w których występują atmosfery wybuchowe, w tym przedstawiciele takich branż, jak magazyny substancji łatwopalnych, lakiernie, stacje paliw czy instalacje technologiczne. Oczywiście ta lista nie wyczerpuje katalogu branż, w których taki dokument jest niezbędny. Ważne jest to, że firma musi posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jeszcze zanim rozpoczną się w niej prace.

Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Aby sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, konieczne jest wcześniejsze przeanalizowanie i sporządzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem. Wymienić w niej trzeba między innymi prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, potencjalnych źródeł zapłonu, instalacje, które eksploatujemy, wykorzystywane substancje czy zachodzące w zakładzie procesy. Ponadto, w takiej ocenie muszą znaleźć się środki ochronne, terminy przeglądów infrastruktury przeciwpożarowej czy określenie zasad koordynowania środków ochronnych wśród przyszłych pracowników. Wszystko to sprawia, że Dokument Zagrożenia Przed Wybuchem jest najbardziej kompletnym dokumentem, w którym znajdują się wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Kto wykonuje ocenę zagrożenia wybuchem?

Zgodnie z obowiązującym prawem, opracowanie oceny zagrożenia wybuchem w obiektach może przygotować inwestor, projektant lub osoba decydująca podczas procesu technologicznego. Przygotowanie OZW zaczyna obowiązywać w momencie, gdy dany obiekt znajduje się w budowie, przebudowie, rozbudowie lub w fazie projektowej.

 

Nie wahaj się, skorzystaj z naszej pomocy!

Bez względu na to, na jakim etapie projektowania obiektu jesteś, sprawdź czy ciąży na Tobie obowiązek przygotowania Oceny Zagrożenia Wybuchem i Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. A jeśli tak, to skontaktuj się z nami, a dowiesz się, w jaki sposób możemy Ci w tym pomóc. Każdą współpracę wyceniamy indywidualnie, na bazie naszych doświadczeń, a przede wszystkim na podstawie charakterystyki obiektu, oraz profilu działalności. Nie czekaj i już dziś odezwij się do nas - bezpieczeństwo nie ma ceny!

*(&37, ust. 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719])


Ocena zagrożenia wybuchem - kiedy i gdzie należy ją wykonać?

Ocena zagrożenia wybuchem to procedura, która ma na celu identyfikację i ocenę potencjalnego zagrożenia wybuchem lub pożarem w danym miejscu. Ocena zagrożenia wybuchem powinna być przeprowadzana w zakładach pracy podwyższonego ryzyka. Przeprowadzenie tego typu analizy jest więc przydatne w fabrykach i zakładach chemicznych, w zakładach przetwarzania gazu, w elektrowniach, jak również w magazynach gdzie składuje się większe ilości substancji chemicznych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, ekspertyzy w zakresie oceny zagrożenia pożarem skontaktuj się z nami!